Album

Shahiya Strana - Halparke

Shahiya Strana - Halparke

 1. Canecane
 2. Lexanim
 3. Loberde
 4. Minno
 5. Nabikeve
 6. Naze
 7. Nure
 8. Rindike
 9. Seyranmangi
 10. Ximxime
 11. Yaramin
 12. Zeryamin
Canecane // Shahiya Strana - -
 1. Canecane // Shahiya Strana - -
 2. Lexanim // Shahiya Strana - -
 3. Loberde // Shahiya Strana - -
 4. Minno // Shahiya Strana - -
 5. Nabikeve // Shahiya Strana - -
 6. Naze // Shahiya Strana - -
 7. Nure // Shahiya Strana - -
 8. Rindike // Shahiya Strana - -
 9. Seyranmangi // Shahiya Strana - -
 10. Ximxime // Shahiya Strana - -