Album

Loka Zahir - Habu Nabu

Loka Zahir - Habu Nabu

 1. Hest
 2. Eyro
 3. Yadgari
 4. Seyrekey
 5. Dil
 6. Habu Nabu
 7. Du Dil Mebe
 8. Sheti
 9. Giryan
 10. Yekem Mach
 11. Were Em Shew
 12. Fenar
 13. Shahi
 14. Chi Chi
Hest // Loka Zahir - -
 1. Hest // Loka Zahir - -
 2. Eyro // Loka Zahir - -
 3. Yadgari // Loka Zahir - -
 4. Seyrekey // Loka Zahir - -
 5. Dil // Loka Zahir - -
 6. Habu Nabu // Loka Zahir - -
 7. Du Dil Mebe // Loka Zahir - -
 8. Sheti // Loka Zahir - -
 9. Giryan // Loka Zahir - -
 10. Yekem Mach // Loka Zahir - -