Album

Akam - DL PR

Akam - DL PR

 1. Delem Xena
 2. Rozhi Juma
 3. Mavin
 4. Let Halim
 5. Namnasi
 6. Dazanem
 7. Charma Sari
 8. Dl Pr
 9. Doay To
 10. Hellana
Delem Xena // Akam - -
 1. Delem Xena // Akam - -
 2. Rozhi Juma // Akam - -
 3. Mavin // Akam - -
 4. Let Halim // Akam - -
 5. Namnasi // Akam - -
 6. Dazanem // Akam - -
 7. Charma Sari // Akam - -
 8. Dl Pr // Akam - -
 9. Doay To // Akam - -
 10. Hellana // Akam - -